Ở rank thì tinh thần chiến đấu luôn rất cao... Không bao giờ từ bỏ! Không bao giờ đầu hàng!

taichua.comVideo Nổi Bật