Hàm AND trong Excel - Cách sử dụng hàm And trong excel

Người Đăng: Phan Thanh Tùng
Lượt Xem: 985
Đánh giá: (1 đánh giá)
Hàm And là hàm trả vế kết quả về TRUE nếu như các đối số chỉ định của hàm mang giá trị là đúng. Còn lại thì điều trả về kết quản là FALSE nếu nhưng có bất kỳ giá trị nào mang số chỉ định là False.

Bài viết liên quan

Hàm And là hàm trả vế kết quả về TRUE nếu như các đối số chỉ định của hàm mang giá trị là đúng. Còn lại thì điều trả về kết quản là FALSE nếu nhưng có bất kỳ giá trị nào mang số chỉ định là False.

 

cach sử dụng hàm add trong excel

hướng dẫn sử dụng hàm and trong excel

Cách sử dụng hàm AND

Cú pháp: AND(Logical1; [Logical2]; [Logical3];…).

Ý nghĩa: trả về TRUE Nếu tất cả các logical đểu có kết quả là TRUE

Trong đó:

logical 1: số chỉ định hàm Thứ 1 (bắt buột phải có).

logical 2: số chỉ định hàm Thứ 2 (tuỳ chọn).

logical 3: số chỉ định hàm Thứ 3 (tuy chọn).

logical N: số chỉ định hàm Thứ N ( tuỳ chọn).

Hàm AND chứa 256 đối và hàm sẽ bỏ qua các ô có giá trị là văn bản hoặt rỗng.

Ví dụ: hàm AND

vd1: xem tên và giới tính của học viên xem đúng hay sai như để bài trong hình:

hướng dẫn sử dụng hàm and trong excel - hình 1

như để bài ta sử dụng công thực: = AND(A6="Nguyễn Văn Đạt",B6="Nam")

Trong đó:

A6="Nguyễn Văn Đạt" là chỉ số định hàm thứ 1.

B6="Nam" là chỉ số định hàm thứ 2. Nếu 2 chỉ đố định hàm này là TRUE thì chúng ta sẽ có kết quả như hình bên dưới. còn ngược lại sẽ trả về false.

hướng dẫn sử dụng hàm and trong excel - hình 2

Hàm And sử dụng rất đơn giản nhưng là có thể nói đó là ham quan trong trong việc kiểm tra, tính toán các thông số có điều kiện bắt buột. Ngoài ra hàm còn kết hợp được với các hàm khác như sumif, countif, left, right, average để tính toán các bài toàn có nhiều dữ kiện điều kiện hơn hoặt là phức tạp hơn.