Hàm Countif - Hàm đếm có điểu kiện trong excel

Người Đăng: Phan Thanh Tùng
Lượt Xem: 706
Đánh giá: (1 đánh giá)
Hàm Countif là hàm trong phần thông kế của excel, hàm này tương tự như hàm count, counta, countbank nhưng có đặc điểm nổi trộ hợn ỏ chổ là có thể đếm với điều kiện được định sẵn trước.

Bài viết liên quan

Hàm Countif là hàm trong phần thông kế của excel, hàm này tương tự như hàm count, counta, countbank nhưng có đặc điểm nổi trộ hợn ỏ chổ là có thể đếm với điều kiện được định sẵn trước.

Hàm countif trong excel

Sử dụng hàm countif trong excel

Cách Dùng Hàm Countif

Với nhưng  cách đếm thông thương thì chúng ta không thể nào lọc được các điểu kiện cần thiết. Trong qúa trính làm thống kế phát sinh cần phải có. Vậy hàm countif sẽ giải quyết các vấn để đếm có điều kiện này.

  • Cú pháp: COUNTIF (range, criteria).
  • Ý Nghĩa: Đếm có điểu kiện trong định sẵn trong vùng dữ liệu.

Thông số công thức:

  • Range: vùng dữ liệu chứ dự liệu cần đếm.
  • Criteria: Điểu kiện đếm.

Ví dụ: Hàm countif

Vd1: đếm số sinh viên có giới tính nam trong bảng sau

Hướng dẫn cách dùng hàm Countif - hình 1

Theo như để bài ta sẽ sử dụng countif  để đếm các sinh viên nam trong bảng trính: Công Thức =COUNTIF(C5:C14,"Nam")

Giải thích thông số sử dụng hàm:

C5:C14: Vùng dữ liệu cần đếm.

"Nam": điều kiện đểm đếm.

Sau khi sử dụng công thức Countif ta sẽ có kết quả như sau: kế quả sẽ là có 3 học sinh nam trong bảng tính.

Hướng dẫn cách dùng hàm Countif - hình 2

Như vậy chúng ta đã hoàn thành việc sử dụng hàm countif để đếm các dữ liệu thông kê có điểu kiện kèm thèo trong khi thực hiện thông kế trong quá trình làm việc. Các bạn cũng đã thấy hàm countif có chứ năng mạnh mẽ hơn hàm count rất nhiều chính vì thế nó được sử dụng rất nhiều trong khi làm báo cáo hoặt tính toán có phần chi tiết hoá hơn. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về cái hàm SumIF trong excel để tính tổng số liệu với đểu kiện cho trước.