Hàm FREQUENCY trong excel

Hàm FREQUENCY được sử dụng trong excel là hàm trả về kết quả là một mảng số học, đếm số lần xuất hiện của các giá trị trong một phạm vi giá trị nào đó.

Bài viết liên quan

Hàm FREQUENCY được sử dụng trong excel là hàm trả về kết quả là một mảng số học, đếm số lần xuất hiện của các giá trị trong một phạm vi giá trị nào đó.

 

Hàm FREQUENCY có chức năng trong Excel là tính tần suất xuất hiện của các khoảng giá trị trong mảng dữ liệu cho trước. Nếu bạn chưa hiểu rõ về cú pháp và cách ứng dụng của hàm FREQUENCY trong thực tế ra sao thì hãy theo dõi bài viết này cả chúng tôi.

 

Hướng dẫn sử dụng hàm FREQUENCY trong Excel

 

Cú pháp thực hiên: FREQUENCY(Data_array,Bins_array)

Trong Đó:

– Data_array: là mảng dữ liệu cho trước. Đối số này bắt buộc phải có.

– Bins_array: Mảng chứa các khoảng giá trị cần tính tần suất. Đối số này bắt buộc phải có.

 

Do kết quả trả về của hàm FREQUENCY trả về là một mảng số học nên trước khi chúng ta dùng hàm này ta phải chọn mảng sẽ hiển thị kết quả. Và muốn cho kết quả trả về hiển thị trên các ô đó thì sau khi nhập cú pháp xong ta ấn CTRL+SHIFT+ENTER.

Ví dụ minh họa: Cho bảng điểm của một số học sinh. Yêu cấu đặt ra là hãy đếm số học sinh yếu, trung bình, khá và giỏi.

Quy ước:

+ Điểm <=5: Yếu

+ 5 < Điểm <= 7: Trung bình

+ 7 < Điểm <=8: Khá

+ Điểm > 8: Giỏi

 

Áp dụng hàm FREQUENCY ta có công thức như sau: =FREQUENCY(D5:D9,E5:E9)

 

Khi đó, kết quả trả về sẽ là:

Bảng kết quả đánh giá và xếp loại điểm

 

Chắc hẳn bạn đã biết cách sử dụng hàm FREQUENCY để đếm tần suất xuất hiện của giá trị rồi. Nhờ đó mà công việc cũng như học tập của bạn trở nên hiệu quả hơn bao giờ hết.

Tin liên quan