Hàm Index - Hàm tìm kiếm theo hàng và cột trong excel

Người Đăng: Phan Thanh Tùng
Lượt Xem: 663
Đánh giá: (1 đánh giá)
Hàm INDEX là hàm trả về giá trị của một phần tử trong mảng hoặc bảng dữ liệu được cho trước bưởi các chỉ mục hàng vào cột.

Bài viết liên quan

Hàm INDEX là hàm trả về giá trị của một phần tử trong mảng hoặc bảng dữ liệu được cho trước bưởi các chỉ mục hàng vào cột.

hàm tìm kiếm theo hàng và cột trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm index

Hướng dẫn cách sử dụng Hàm Index trong Excel

Cú pháp: (Array,Row_num,[Column_num], [Area_num])

Ý Nghĩa: Hàm trả về một vị trí trong mảng Array với số dòng được định trước là Row_num và số cột được định trước là Column_num

Trong đó

  • Array: Phạm vi hoặc vùng dữ liệu chứa tham số cần tìm
  • Row_num: Chọn vị trí hàng  mà muốn lấy giá trị trả về
  • Column_num: Chọn vị trí cột mà muốn lấy giá trị trả về.
  • Area_num: Thông số này tuy chọn.

Hàm INDEX bắt buộc phải có ít nhất một trong hai đối số là Row_num và Column_num

Các ví dụ về cách sử dụng hàm INDEX

Ví dụ 1: Trong bảng học sinh như hình bên dưới, hãy lấy ra tên của một học sinh biết rằng tên của học sinh đó đang năm ở cột thức 2 và dòng thứ 2 trong vùng dữ liệu.

cách sử dụng hàm index - hình 1

Theo như đề bài chúng ta sử dụng hàm INDEX để lấy ra thông tin cần thiết

Công Thức: =INDEX(A3:C6,2,2)

Trong đó:

  • A3:C6: Là bảng dữ liệu chứ giá trị cần lấy
  • 2: là vị trí hàng thứ 2 trong bảng dữ liệu
  • 2: là vị trí cột thứ 2 trong bảng dữ liệu.

Sau khi sử cụng công thức hàm INDEX chúng ta sẽ có được kết quả như hình bên dưới.

cách sử dụng hàm index - hình 2

Như vậy các bạn đã hiểu về cách sử dụng hàm index trong việc thông kê, lập báo cáo cho công việc hàng ngày của mình rồi phải không. Các bạn cũng có thể sử dụng kết hợp giửa các hàm cơ bản trong excel để tính toán được các công thực phực tạp hơn, mà tính toán một các nhanh chóng hơn như hàm Dmax, hàm sumproduct , hàm Match, hoặtc các hàm đếm ký tự như hàm LEN .