Hàm LEFT - Hàm cắt ký tự bên trái chuỗi trong excel

Người Đăng: Phan Thanh Tùng
Lượt Xem: 730
Đánh giá: (1 đánh giá)
Hàm LEFT là hàm cắt chuỗi trong excel. Hàm LEFT sẽ cắt các ký tự tự bên trái của chuổi trong vùng dữ liệu đã được chọn.

Bài viết liên quan

Hàm LEFT là hàm cắt chuỗi trong excel. Hàm LEFT sẽ cắt các ký tự tự bên trái của chuổi trong vùng dữ liệu đã được chọn. Hàm LEFT sẽ giúp chúng ta lấy được các chuỗi ký tự mà mình mong mống trong vùng. Cũng như hàm MID như Hàm MID là cắt các ký tự giữa trong vùng dữ liệu đã được chon.

hàm cắt chuỗi trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm left trong excel

Hướng dẫn cách sử dụng hàm LEFT

Cú Pháp: = LEFT(text, n)

Ý Nghĩa: lấy ký ký tự từ chuỗi Text bắt đầu từ bên trái chuỗi, số ký tự được lấy sẽ được quy định bằng hằng số n.

Trong đó:

  • Text: chuỗi ký tự cần cắt đã chọn.
  • n: số ký tự cần cắt. bắt đầu từ ký tự bên trái đầu tiên.

Các ví dụ về cách sử dụng hàm LEFT

Ví dụ 1:  Hãy lấy chuỗi ký tự "tai"  trong chuỗi ký tự taichua.com.

Theo đề bài chúng ta sẽ có công thức =LEFT(taichua.com,3) =  "tai "

Trong đó:

  • taichua.com: là chuỗi ký tự bị cắt.
  • 3: số ký tự được cắt.

Ví dụ 2: Hãy lấy ra 3 ký tự đầu tiên của mã nhân viên trong cột mã NV  trong bảng nhân viên như hình bên dưới:

Hướng dẫn cách sử dụng hàm LEFT - hình 1

Ta sử dụng công thức: =LEFT(C5,3)

Trong đó:

C5: Vũng dữ liệu bị cắt

3: số ký tự bị cắt, tính tự vị trí ban đâu bên trái của vùng.

Sau khi sử dụng công thức chúng ta được kết quả như hình bên dưới

Hướng dẫn cách sử dụng hàm LEFT - hình 2

Vậy là Taichua.com đã hướng dẫn các bạn biết cách sử dụng hàm LEFT trong excel để cắt chuỗi ký tự mình thông muống  tính từ ký tự bên trái đầu tiên trong vùng dữ liệu. Hàm cắt dữ liệu trong excel có các hàm như hàm MID, hàm RIGHT, ngoài bạn cũng sử dùng hàm nối chuỗi trong excel như hàm concatenate.