Hàm MATCH - Hàm tìm vị trí dữ liệu trong excel

Người Đăng: Phan Thanh Tùng
Lượt Xem: 791
Đánh giá: (1 đánh giá)
Hàm MATCH là hàm trả về vị trị của dữ liệu cho trước năm trong bản dữ liệu bảng

Bài viết liên quan

Hàm MATCH là hàm trả về vị trị của dữ liệu cho trước năm trong bản dữ liệu bảng

hàm tìm vị trí dữ liệu trong excel

Hướng Dẫn sử dụng hàm Match

Hướng dẫn cách sử dụng hàm MATCH

Cú pháp: MATCH(Lookup_value,Lookup_array,[Match_type])

Ý nghĩa: Hàm match trả về trị ví trí cho giá trị Lookup_value trong mảng Lookup_array với kiểu tìm kiếm tuy chọn Match_type.

Trong đó:

Lookup_value: Giá trị muốn tìm kiến trong vùng dữ liệu

Lookup_array: Mảng chứa dữ liệu tìm kiếm

Match_type: Kiểm tìm kiếm  (hàm này có thể tuy chọn nha)

 • Có 3 loại kiểm tìm kiếm trong hàm MATCH
  • 1: Less than (sẻ trả về Nhỏ hơn giá trị muốn tìm kiếm).
  • 0: Exact match (sẻ trả về Chính xác giá trị muốn tìm kiếm).
  • -1: Greater than ( sẻ trả về Lớn hơn giá trị muốn tìm kiếm)

Các ví dụ về cách sử dụng hàm MATCH

Ví dụ 1: Tìm vị trí của bạn Vinh trong bản dữ liệu học sinh bên dưới theo như để bài chúng ta sẽ sử dụng hàm MATCT để tìm vị trí của bạn tên " Vinh " như sau:

tìm vị trí dữ liệu bằng hàm Match trong excel - hình 1

Ta sử dụng công thức như trong hình

Công thức: =MATCH("Vinh",B5:B11,0)

Trong đó:

 • Vinh: là dữ liệu cần tìm kiếm trong bản dữ liệu.
 • B5:B11: là Vũng dữ liệu cần tìm kiếm có chứa dữ liệu tìm kiếm.
 • 0: là giá trị MATCH type tìm kiếm chính xác giá trị.

Theo như hình chúng ta sẽ đat dược kết quả là 5: vậy vị trí của Vinh là: 5.

Ví dụ 2: Tìm thứ của học sinh với bản tính cho trước và bản phụ được sắp xếp thứ tự như trong hình:

tìm vị trí dữ liệu bằng hàm Match trong excel - hình 2

Theo để bài ta chúng ta sử dụng hàm MATCT

Công Thức: =MATCH(D5,$D$9:$D$11,0)

Trong đó

 • $D$9:$D$11: Là bảng dữ liệu cần chứ giá trị tìm. Mình đã F4 để cố định bảng phụ.

Và ta được kết quả:

tìm vị trí dữ liệu bằng hàm Match trong excel - hình 3

Thông qua 2 ví dụ chúng ta đã hiểu được cách sử dụng Match, với hiểu rõ sử dụng hàm này chúng ta đã có thể dễ dàng tìm kiếm hoặc thông kê dữ liệu.