Hàm PERCENTRANK trong excel – Hàm trả về thứ hạng của giá trị

Hàm PERCENTRANK trong excel sẽ trả về kết quả là thứ hạng của giá trị đó trong tập dữ liệu khi dựa vào tỷ lệ phần trăm của một giá trị nàođó trong một tập dữ liệu xác định  Khi đó, việc đánh giá vị trí của một dữ liệu...

Bài viết liên quan

Hàm PERCENTRANK trong excel sẽ trả về kết quả là thứ hạng của giá trị đó trong tập dữ liệu khi dựa vào tỷ lệ phần trăm của một giá trị nàođó trong một tập dữ liệu xác định  Khi đó, việc đánh giá vị trí của một dữ liệu trong danh sách các số liệu một cách rất nhanh chóng .

 

Hàm PERCENTRANK trong excel

Trong các hàm tương thích được sử dụng trong excel, có một hàm hỗ trợ bạn tính toán thứ hạng phần trăm của một giá trị trong tập dữ liệu. Và đó chính là hàm PERCENTRANK. Với bài hướng dẫn này. chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin hữu ích để bạn có thể sử dụng hàm PERCENTRANK trong công việc cũng như học tập của mình.

Cú Pháp: PERCENTRANK(array, x, significance)

Với

– Array:  Là mảng dữ liệu hoặc phạm vi dữ liệu và Bắt buộc phải có.

– x : Là giá trị muốn xác định thứ hạng và bắt buộc phải có.

– Significance :Là giá trị xác định số chữ số có nghĩa của kết quả trả về. Giá trị này có thể có hoặc không.

Hướng dẫn sử dụng hàm PERCENTRANK trong excel

Cho bảng tính Excel với các giá trị thực tế tương ứng với các tham số của hàm PERCENTRANK. Ở ví dụ này, ta tính toán với mảng dữ liệu gồm 5 giá trị tương ứng là 5, 3, 2, 4, 1 và giá trị muốn biết thứ hạng :

Hàm PERCENTRANK trong excel

 

Nhập công thức  của hàm PERCENTRANKtại ô C8. Khi đó, kết quả tính của hàm nhận được khi giá trị muốn biết thứ hạng bằng 2 là 0.25 :

Hàm PERCENTRANK trong excel

cách sử dụng hàm PERCENTRANK trong excel đơn giản phải không bạn. Trong khi tính toán với hàm này, bạn cũng có thể nhập thêm vào dữ liệu cho giá trị của tham số cuối cùng trong hàm để có thể xác định số chữ số có nghĩa của giá trị phần trăm trả về để giá trị tính toán được theo đúng với yêu cầu của bạn.

Tin liên quan