Hàm Sumif - Hàm tính tổng kèm điều kiện excel

Người Đăng: Phan Thanh Tùng
Lượt Xem: 885
Đánh giá: (1 đánh giá)
Sumif là hàm tính tổng của excel có kèm điểu kiện được sử dụng phổ biến nhất trong việc thông kê. khác với SUM, SUMIF giúp bạn lọc dữ liệu để cần thiế để tính tổng.

Bài viết liên quan

Sumif là hàm tính tổng của excel có kèm điểu kiện được sử dụng phổ biến nhất trong việc thông kê. khác với SUM, SUMIF giúp bạn lọc dữ liệu để cần thiế để tính tổng.

cách sử dụng hàm sumif

Hướng dẫn sử dụng hàm SUMIF

Cách sử dụng hàm SUMIF

Cú Pháp: SUMIF(range, criteria,sum_range)

Ý Nghĩa:

  • Range: Vùng chứa dữ liệu cần được tính tổng.
  • Criteria: Điều kiện để tính tổng
  • Sum_range: Vùng dữ liệu cần được tính tổng.

Ví dụ: Hàm Sumif

Vd1: Tính tổng phụ cấp cho nhân viên trong bảng sau:

Hướng dẫn cách sử dụng hàm SUMIF - hình 1

Ta sử dụng SUMIF để tính tổng trong trường hợp này:

Công Thức:  =SUMIF(C5:C14,"Nhân Viên",D5:D14) và ta thu được kế quả sau:

Hướng dẫn cách sử dụng hàm SUMIF - hình 2

Mình đã trình bài cho các bạn các tính của hàm SUMIF. Hàm SUMIF giúp bạn rất nhiều trong việc thông kê số liệu cho các bạn.

Cách sử dụng hàm SUM

Hàm SUM là hàm dùng để tính tổng vùng dữ liệu đã được chọn.

Cú pháp: Sum(number 1,..... numberN).

Ý Nghĩa: Tính tổng vùng dữ liệu đã được chọn.

Range: là vùng dữ liệu cần được tính tổng.

Ví dụ: hàm SUM

Tính tổng dãy số A như hình bên dưới. Ta sẽ sử dụng hàm SUM với Công Thức: =SUM(B2:B11) và được kế quả như bên hình dưới

Hướng dẫn cách sử dụng hàm SUM

Bài viết trên mình đã giới thiệu cho bạn 2 công thực sử đụng để tính tổng trong excel . Hàm SUM là hàm tính tổng tất cả các trường đã chọn và không không theo bất cứ điểu kiện nào. Hàm SUMIF cũng làm hàm tính tổng trong excel nhưng có kềm theo điều kiện để tính tổng trong vụ đã chọn Vd: bạn có một bản lương nhân viên nhưng bạn chỉ có nhu cầu tính tổng tiền lương cho một bộ phận, hoặt một nhóm nào đó trong bảng tính thì hàm SUMIF sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề đó một cách dễ dàng.