Ebook Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao

Rate this post
Ebook Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao

Chào mừng các bạn đã đến với bài viết giới thiệu về ebook “Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao”. Đây là một cuốn sách rất hữu ích cho những ai đang muốn học lập trình C#, bao gồm cả những người mới bắt đầu hay những người có kinh nghiệm trong lập trình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung của cuốn sách này, giới thiệu về tác giả, và cung cấp link download để bạn có thể tải xuống và bắt đầu học tập.

Giới thiệu ebook “Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao”

Ebook Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao

Cuốn sách “Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao” được viết bởi tác giả Phạm Công Ngô, là một người nắm vững kiến thức về lập trình và đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tác phẩm này mang đến cho người đọc những kiến thức để bắt đầu học lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm các lệnh chu trình, điều kiện, lựa chọn, phương thức hay hàm, lớp thừa kế, nạp chồng hàm, toán tử trùng tên, uỷ nhiệm, quản lý sự kiện, đa luồng và nhiều hơn nữa.

Với cuốn sách này, bạn sẽ được học cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật để thiết kế và xây dựng các ứng dụng phần mềm, bao gồm cả các ứng dụng trên nền tảng Windows. Ngoài ra, cuốn sách cũng giúp bạn hiểu rõ hơn về lập trình hướng đối tượng, lập trình đa luồng và lập trình CSDL.

Mục lục ebook “Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao”

Ebook Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao

Đây là một số chương trong cuốn sách “Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao”:

Chương 1: Các nét cơ bản của C#

Trong chương này, bạn sẽ được giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C#, cú pháp và cấu trúc cơ bản của ngôn ngữ này.

Chương 2: Xuất nhập dữ liệu

Chương này giới thiệu về cách xuất và nhập dữ liệu trong C#, bao gồm cả kiểu dữ liệu và biến.

Chương 3: Các lệnh điều khiển

Chương này giới thiệu về các lệnh điều khiển trong C#, bao gồm các lệnh if-else, switch-case, for, while và do-while.

Chương 4: Phương thức (method)

Chương này nói về phương thức trong C#, bao gồm cách khai báo, sử dụng, truyền tham số và trả về giá trị.

Chương 5: Lớp trong lập trình hướng đối tượng

Chương này giới thiệu về lập trình hướng đối tượng trong C#, bao gồm cách định nghĩa lớp, kế thừa lớp, đóng gói và truy cập thuộc tính của một lớp ### Chương 6: Tính thừa kế trong C#

Chương này sẽ giải thích về tính thừa kế trong lập trình hướng đối tượng, cách thiết kế các lớp dẫn xuất và khởi tạo đối tượng.

Chương 7: Tính đa dạng

Trong chương này, bạn sẽ học cách sử dụng tính đa dạng trong lập trình hướng đối tượng, bao gồm cả cách sử dụng interface và abstract class.

Chương 8: Files

Chương này nói về cách đọc và ghi file trong C#, bao gồm cách sử dụng FileStream và StreamWriter.

Chương 9: Chuỗi kí tự

Chương này giải thích về chuỗi kí tự trong C#, cách sử dụng các phép toán chuỗi và phương thức StringBuilder.

Chương 10: Multithreading

Trong chương này, bạn sẽ được giới thiệu về lập trình đa luồng trong C#, cách sử dụng các luồng và phương thức lock.

Chương 11: Lập trình Windows với C#

Chương này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách lập trình ứng dụng trên nền tảng Windows bằng C#, bao gồm các thành phần và sự kiện của một ứng dụng Windows.

Chương 12: Đồ hoạ trong Windows

Chương này giải thích về đồ họa trong lập trình Windows, bao gồm cách sử dụng các thành phần như PictureBox, ProgressBar và MenuStrip.

Chương 13: Lập trình CSDL

Trong chương này, bạn sẽ được giới thiệu về lập trình CSDL trong C#, cách sử dụng SQL Server và ADO.NET để kết nối và thao tác với CSDL.

Link download ebook “Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao”

Ebook Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao

Bạn có thể tải xuống cuốn sách “Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao” tại đây. Bạn sẽ được tải về một file PDF có đầy đủ nội dung của cuốn sách.

Kết luận

Ebook Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao

Như vậy, đó là giới thiệu về cuốn sách “Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao”. Hy vọng sau khi đọc bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về nội dung của cuốn sách, tác giả, và có thể tải xuống và bắt đầu học tập. Chúc bạn thành công trong học tập và phát triển sự nghiệp lập trình!