Hàm RIGHT trong excel

Rate this post

Bài này mình xin hướng dẫn một cách chi tiết về hàm RIGHT trong excel.

Mô tả về hàm RIGHT

Cũng giống như hàm left nhưng hàm right lấy bên phải một chuỗi một hoặc nhiều ký tự dựa vào số ký tự ta cần lấy ra.

Cấu trúc về hàm RIGHT

=RIGHT(text, num_chars)
text: ô hay một chuỗi bạn muốn lấy dữ liệu ở đó.
num_chars: số ký tự mà bạn muốn lấy ra từ ô đó hay chuỗi đó.
Một số cách dễ nhớ về cấu trúc của hàm RIGHT

Chú ý

num_chars: bao giờ bắt buộc cũng phải lớn hơn hoặc bằng 0. Nếu nhỏ hơn thì sẽ không tính được kết quả.
num_chars: yêu cầu đề bài muốn lấy ra 1 ký tự thì num_chars không phải viết nó tự hiểu là bạn muốn lấy ra 1 ký tự từ phải sang.
num_chars: lớn hơn độ dài văn bản thì hàm right sẽ trả về toàn bộ văn bản.
Trên đó là 3 chú ý rất cơ bản mong các bạn hãy đọc và tránh được những lỗi không cần thiết khi sử dụng hàm.

Ví dụ của hàm RIGHT

Ví dụ 1: hãy lấy ra 3 ký tự từ bên phải sang của chuỗi sau:cuuhotinhoc.com
=RIGHT(“cuuhotinhoc.com”,3)=com
Ví dụ 2: Điền tên vào cột mã số biết ký tự đầu tiên ở bên phải của cột mã hàng chính là mã số.
=RIGHT(B5,1)

Hàm RIGHT trong excel

Hàm RIGHT trong excel

Từ 2 ví dụ trên có thể nó nếu bài cho phải lấy ký tự từ bên phải sang thì ta dùng hàm right. Trong nhiều bài có thể nó không đứng 1 mình mà có thể kết hợp với các hàm khác để tạo nên một hàm cho bài làm đặc biệt là hàm VLOOKUP.
Qua bài này hi vọng các bạn có thể hiểu được chức năng cú pháp của hàm RIGHT và có thể áp dụng vào trong các trường hợp cần thiết nhé.
Chúc bạn thành công