Hướng dân chi tiết hàm VLOOKUP trong excel

Rate this post

Các bạn đang dùng hàm vlookup hay nghe nói đến hàm vlookup vậy các bạn đã hiểu rõ hàm này là như thế nào chưa và đã biết vận dụng hàm này trong trường hợp nào không. Vây bài này mình xin chia sẻ nội dụng hàm vlookup cho các bạn biết về cách sử dụng hàm và cú pháp sao cho đúng nhất nhé.

Cách dùng hàm

Hàm VLOOKUP dùng để dò tìm một giá trị ở cột đầu tiên bên trái của một bảng dữ liệu. Nếu tìm thấy sẽ trả về giá trị ở cùng trên một dòng với giá trị tìm thấy trên cột mà chúng ta chỉ định. Hàm vlookup thường dùng để điền thông tin vào bảng dữ liệu lấy từ bảng phụ. Nó sẽ trả về giá trị của một ô nằm trên một cột nào đó nếu thỏa mãn điều kiện dò tìm.

Cú pháp hàm VLOOKUP

VLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,range_lookup)
lookup_value: tìm một giá trị dùng để tìm kiếm, có thể là một chuỗi ký tự, một tham chiếu, một giá trị nào đó của bảng chính.
table_array: vùng chứa dữ liệu cần tìm trong bảng phụ VD(A6:D10)
row_index_num: giá trị lấy ở côt thứ mấy trong bảng phụ
range_lookup: muốn tìm chính xác hay tương đối.

Ví dụ hàm VLOOKUP

Nhìn cú pháp thì rất khó hiểu phải không các bạn vậy mình xin lấy ví dụ để các bạn dễ hiểu.
VD: Hãy điền tên vào cột tên hàng dựa vào ký tự trong cột mã hàng.

Hướng dẫn chi tiết hàm VLOOKUP trong excel

Hướng dẫn chi tiết hàm VLOOKUP trong excel

Nhìn vào bảng ta thấy: Tên hàng=VLOOKUP(B5,$A$12:$B$15,2,0)
B5: chính là giá trị dùng để tìm kiếm hay lookup_value.
$A$12:$B$15: là vùng chứa dữ liệu cần tìm trong bảng phụ hay table_array.
2: là lấy cột thứ 2 trong bảng phụ hay row_index_num.
0: tìm chính xác hay range_lookup thường là ,0.
Tóm lại qua ví dụ trên nếu đề bài cho mà có liên quan đến bảng phụ và bảo lấy theo cột thì ta dùng hàm VLOOKUP nhé.
Qua bài này mình hi vọng các bạn có thể hiểu và xử lý được tất cả các yêu cầu liên quan mà người học excel phải đạt được nhé.
Chúc các bạn thành công.