...

Tag Archives: Hướng dẫn cài đặt theme cho Windows 7

Thủ thuật internet

Hướng dẫn cài đặt theme cho Windows 7

Bạn có thấy nhàm chán với giao diện mặc định của Windows 7 và muốn thay đổi nó bằng các theme khác để sử dụng các giao diện đẹp hơn? Tuy nhiên, việc thay đổi theme cho Windows là rất phức tạp đối với những người lần đầu tiên thực hiện. Bài viết này sẽ

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.