Tự động chuẩn hóa chuỗi khi Enter trong Excel

Rate this post

(Tự động chuẩn hóa chuỗi khi Enter trong Excel) Excel thực sự quá hữu ích cho công việc trong rất nhiều ngành nghề. Tuy nhiên, Excel không có sẵn các hàm để chuẩn hóa dữ liệu khi bạn copy dữ liệu từ nguồn này sang nguồn khác hay tự động chuẩn hóa ký tự nhập vào mỗi khi ấn Enter hoặc chuyển ô. Với công việc nhập liệu danh sách học sinh, sinh viên, nhân sự, khách hàng, … thì việc tự động chuẩn hóa này sẽ giúp người sử dụng rút ngắn được thời gian nhập liệu khi việc đánh ký tự chữ hoa ở đầu mỗi từ hay thừa các khoảng trắng đều không cần bạn phải quan tâm.

Hôm nay, Blog Cuuhotinhoc.com sẽ hướng dẫn bạn cách viết hàm tự động chuẩn hóa chuỗi trong quá trình nhập liệu. Chức năng của hàm tự chuẩn hóa chuỗi này là:

  • Xóa bỏ các ký tự trống ở đầu và cuối.
  • Viết hoa chữ cái đầu tiên tại mỗi từ khi người sử dụng ấn Enter hoặc chuyển ô.
  • Xóa bỏ từ 2 ký tự trống liên tiếp ở giữa các từ.

Bạn hoàn toàn có thể kiểm soát việc tự động này theo những vùng hay những cột bạn mong muốn. Sau đây là các bước thực hiện:

1. Khởi động Microsoft Excel.

2. Nhấn ALT + F11 để bắt đầu Visual Basic Editor.

Trong Menu Insert chọn Module

Tu dong chuan hoa chuoi khi enter trong excel

3. Copy đoạn mã sau

Function Chuanhoachuoi(str As String) As String
Dim sChuoi As String
Dim mlen As Long
Dim i As Long
‘Neu chuoi =0 thi khong xu ly
If Len(str) = 0 Then Exit Function
‘Xoa bo cac ky tu trang o dau va cuoi
str = Trim(str)
‘Dem so ky tu chuoi
mlen = Len(str)

‘Loai bo hai ki tu trong lien tiep
For i = 1 To mlen
If Mid(str, i, 1) = ” ” And Mid(str, i + 1, 1) = ” ” Then
str = Replace(str, ”  “, ” “)
i = i – 1
End If
Next

For i = 1 To mlen
‘ Chuyen cac ky tu dau tien mot tu sang chu hoa
If Mid(str, i, 1) = ” ” Then
sChuoi = sChuoi & ” ” & UCase(Mid(str, i + 1, 1))
i = i + 1
Else
‘Chuyen chu cai dau tien cua cau sang chu hoa
If i = 1 Then
sChuoi = UCase(Mid(str, 1, 1))
Else
sChuoi = sChuoi & LCase(Mid(str, i, 1))
End If
End If
Next
Chuanhoachuoi = sChuoi
End Function

Tiếp theo bạn click Save để lưu lại.

4. Sử dụng hàm tự động chuẩn hóa

Kích đúp vào tên Sheet mà bạn muốn thực hiện công việc tự động chuẩn hóa

Tu dong chuan hoa chuoi khi enter trong excel

Trong General bạn chọn WorkSheet. Trong Declarations chọn Change

Tiếp theo, bạn copy đoạn Code sau vào màn hình soạn thảo:

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim str As String
If Not (Intersect(Target, Range(“$F:$F”)) Is Nothing) Then
str = Chuanhoachuoi(Target.Value)
Target = str
End If
End Sub

Trong đó:

  • Range(“$F:$F”): Tự động chuẩn hóa tại cột F
  • Range(“$F:$G”): Tự động chuẩn hóa từ cột F đến cột G
  • Range(“$F:$F,$J:$J”): Tự động chuẩn hóa cột F và cột J
  • Range(“E5:E7,E10:E12”): Tự động chuẩn hóa từ ô E5 đến E7 và từ ô E10 đến ô E12

Trên đây là thủ thuật tin học giúp bạn tự động chuẩn hóa chuỗi khi Enter trong Excel, hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn!

Tự động chuẩn hóa chuỗi khi Enter trong Excel

5 (100%) 1 vote