...

Tag Archives: Hàm DURATION trong Excel

Ứng dụng văn phòng

Hàm DURATION trong Excel Công cụ hữu ích cho người sử dụng

Nếu bạn là một người làm việc trong lĩnh vực tài chính hoặc kế toán, thì chắc chắn rằng bạn đã từng phải tính toán lãi suất hoặc bất kỳ chỉ số tài chính nào khác. Việc tính toán này có thể gây ra rất nhiều phiền toái và tốn nhiều thời gian. Thật may

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.