Cách sử dụng hàm phân bố xác suất F

Rate this post
Hàm FDIST là hàm sẽ trả về phân bố xác suất (mức đa dạng) F (bên phải) cho hai tập dữ liệu. Ứng dụng của hàm này là để xác định hai tập dữ liệu có mức đa dạng khác nhau hay không?

Phân bố xác suất F là một trong những phân bố quan trọng trong xác suất thống kê và được dùng cho quá trình tính toán mức đa dạng của các tập dữ liệu. Vậy để tính toán nhanh cho bài toán trên người ta sử dụng hàm FDIST trong Excel.

 

Cách sử dụng hàm phân bố xác suất F

 

Hàm FDIST là hàm sẽ trả về phân bố xác suất (mức đa dạng) F (bên phải) cho hai tập dữ liệu. Ứng dụng của hàm này là để xác định hai tập dữ liệu có mức đa dạng khác nhau hay không? Các tham số sử dụng trong hàm FDIST là các giá trị để đánh giá hàm và các bậc tự do ở tử số và mẫu số.

Cú Pháp thực hiện: FDIST(x,deg_freedom1,deg_freedom2)

Ý Nghĩa

  • X : Bắt buộc phải có – Là giá trị để đánh giá hàm.
  • Deg_freedom1 :Là bậc tự do ở tử số ( Bắt buộc phải có ) .
  • Deg_freedom2 : Là bậc tự do ở mẫu số ( Bắt buộc phải có ).

Chú ý:

  • Hàm FDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! nếu bấy kì đối số nào không phải dạng số.
  • Hàm FDIST trả về giá trị lỗi #NUM! nếu x là số âm.
  • Nếu Deg_freedom1 hoặc Deg_freedom2 không là số nguyên thì nó sẽ bị cắt cụt.
  • Hàm FDIST trả về giá trị lỗi #NUM! nếu Deg_freedom1 <1 hoặc Deg_freedom1 >= 10 mũ 10.
  • Hàm FDIST trả về giá trị lỗi #NUM! nếu Deg_freedom2 <1 hoặc Deg_freedom2 >= 10 mũ 10.
  • Hàm FDIST được tính bằng công thức: FDIST= P(f>x) với F là biến ngẫn nhiên có phân bố với bậc tự do Deg_freedom1 và Deg_freedom2.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm FDIST trong Excel

Cho bảng tính với các giá trị thực tế tương ứng với các tham số của hàm FDIST.  Yêu cầu: tính toán với giá trị để đánh giá hàm là 25, bậc tự do ở tử số là 4 và bậc tự do ở mẫu số là 3.

cách sử dụng hàm FDIST trong excel - hình 1

Áp dụng hàm FDIST việc tính phân bố xác suất tại ô C9. Và ta nhận được kết quả là 0.012209822:

cách sử dụng hàm FDIST trong excel - hình 2

Sử dụng hàm FDIST trong Excel thật đơn giản phải không bạn. Nhưng bạn cần lưu ý rằng, khi tính toán với hàm này giá trị x phải ở dạng số dương và các giá trị về bậc tự do nếu không phải là số nguyên thì nó sẽ tự động được chuyển thành số nguyên để có thể thực hiện các tính toán và đưa ra các kết quả.