Cách thay đổi thư mục lưu file Excel mặc định

Rate this post
Bạn muốn thay đổi vị trí lưu file có sẵn theo ý của mình giúp cho bạn quản lý thư viện của mình tốt hơn, và bài viết này chắc hẳn sẽ giúp đỡ bạn trong việc đó.

Khi bạn lưu trữ file Excel bạn sẽ thấy các thư mục mặc định mà Excel chọn để lưu trữ thường sẽ là Document. Nhưng bạn muốn thay đổi vị trí lưu file có sẵn theo ý của mình giúp cho bạn quản lý thư viện của mình tốt hơn. Và bài viết này chắc hẳn sẽ giúp đỡ bạn trong việc đó.

Hướng dẫn cách thay đổi thư mục lưu file Excel mặc định

Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện trên Excel 2007 và Excel 2010

  • Đối với Excel 2007

Bước 1: Bạn tạo sẵn một thư mục lưu trữ riêng cho mình rồi sau đó chọn Office button --> Excel Options

Cách thay đổi thư mục lưu file Excel 2007 - bước 1

Chọn như hình vẽ

Bước 2: Xuất hiện hộp thoại tiến hành chọn tab Save trong thư mục Default file location bạn chỉ đinh đường dẫn cho thư mục lưu trữ mặc định khi bạn chọn Save và nhấn OK là xong.

Từ giờ khi làm việc với Excel bạn sẽ lưu các file mặc định theo cái mà bạn cài đặt

Cách thay đổi thư mục lưu file Excel 2007 - bước 2

File đã được lưu mặc định

  • Đối với Excel 2010

Bước 1: Bạn cần tạo thư mục lưu trữ sau đó chọn File --> Options.

Cách thay đổi thư mục lưu file Excel 2010 - bước 1

Thao tác như hình vẽ

Bước 2: Xuất hiện hộp thoại tiến hành chọn tab Save trong thư mục Default file Location bạn hãy chỉ định đường dẫn cho thư mục lưu trữ mặc định khi bạn chọn Save nhấn 0K

Cách thay đổi thư mục lưu file Excel

Kết thúc việc lưu file

Tôi vừa đưa ra cho bạn những thao tác thực hiện nhằm thay đổi thư mục lưu file Excel mặc định trong máy tính. Từ giờ khi bạn thao tác trên các tập tin Excel sẽ được lưu mặc định theo hướng đường dẫn bạn chỉ định dễ dàng cho việc thao tác chúng hơn.