Công thức lọc dữ liệu Sheet trong Excel

Rate this post
Trong quá trình làm việc với Excel bạn sẽ gặp một số trường hợp như dữ liệu của bạn sẽ nằm trong các Sheet khác nhau.

Trong quá trình làm việc với Excel bạn sẽ gặp một số trường hợp như dữ liệu của bạn sẽ nằm trong các Sheet khác nhau, và bài toàn của bạn đưa ra là tính toán cho một ô giá trị nào đó và cần phải lấy dữ liệu từ các bảng trong các Sheet khác đó. Vậy bạn cần xử lý bài toán như thế nào, bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách lọc dữ liệu trong các Sheet của Excel để tính toán.

Hướng dẫn sử dụng công thức lọc dữ liệu Sheet trong Excel

Ví dụ bạn có bảng dữ liệu danh sách nhân viên trong Sheet 1

Công thức lọc dữ liệu Sheet trong Excel - bước 1

Bảng ví dụ sheet 1

Bảng dữ liệu mã chức vụ và tiến lương ứng với vị trí đó nằm trong Sheet 2

Công thức lọc dữ liệu Sheet trong Excel - bước 2

Bảng lương sheet 2

Yêu cầu: Bạn cần tìm ra mã vị trí ở bảng dữ liệu trong Sheet 1 với mã vị trí ở bảng dữ liệu trong Sheet 2. Khu thấy giống nhau trả về kết quả tiền lương tương ứng.

Cách làm

Cần dò ra giá trị của một cột bạn sử dụng hàm VLOOKUP để dò tìm. Tiếp theo đó là vấn đề bây giờ là 2 bảng dữ liệu nằm ở các Sheet khác nhau vậy bạn cần làm gì để kết nổi dữ liệu của 2 bảng ở 2 Sheet khác nhau?

Trước hết bạn cứ áp dụng hàm dò tìm VLOOKUP cho ô giá trị E4 trong bảng danh sách nhân viên. Khi đó công thức cho ô giá trị E4 là như sau:

Công thức là =VLOOKUP(Sheet1!D4)

Công thức lọc dữ liệu Sheet trong Excel - bước 3

Lọc ra giá trị trong sheet 1

Đối với bảng Sheet 2 bạn cùng dò tìm ra giá trị trùng với giá trị bạn tìm ở Sheet 1.  Khi đó công thức cho Sheet 2 sẽ là:

Công thức là =VLOOKUP (Sheet1!D4, Sheet2!$A$4:$B$8)

Công thức lọc dữ liệu Sheet trong Excel - bước 4

Lọc ra giá trị trong sheet 2

Col_index_num: là cột chứa giá trị tham chiếu. Với cột lương là cột thứ 2 của bảng lương nên bạn nhập là 2.

Công thức là = VLOOKUP(Sheet!D4,Sheet2!$A$4:$B$8,2)

Công thức lọc dữ liệu Sheet trong Excel - bước 5

Tham chiếu trong bảng lương

Range_lookup: ta cần kết quả trả về chính xác với dữ liệu trong bảng dò tìm cho nên Range_lookup sẽ là 0.

Công thức là =VLOOKUP(Sheet1!D4, Sheet2!$A$4:$B$8,2,0)

Công thức lọc dữ liệu Sheet trong Excel - bước 6

Kết quả trả về trong bảng lương

Khi đó ta thu đươc kết quả như sau:

Công thức lọc dữ liệu Sheet trong Excel - bước 7

Kết quả thu được

Bạn sao chép công thức cho các ô còn lại bạn sẽ có được kết quả như mong muốn:

Công thức lọc dữ liệu Sheet trong Excel - bước 8

Tính được bảng lương của các nhân viên

Qua đây ta thấy muốn lấy giá tri từ các Sheet khác nhau bạn nhập !<Ô giá trị hoặc mảng dữ liệu tham chiếu > để kêt nối dữ liệu với các Sheet khác nhau.

Qua bài viết này chúng tôi đã giới thiệu các bạn một số thủ thuật nhỏ để kết hợp dữ liệu giữa các Sheet khác nhau. Chắc chắn bạn sẽ cần đến nó cho công việc của mình.