Hàm ACCRINT trong Excel

Rate this post

Công cụ của Microsoft Excel hỗ trợ rất nhiều hàm khác nhau để phục vụ cho tính toán số liệu trong công việc. Trong đó, phải kể đến hàm ACCRINT. Hàm ACCRINT sẽ hỗ trợ bạn tính tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi định kỳ.

Cách sử dụng hàm Hàm ACCRINT trong excel

 

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG HÀM ACCRINT TRONG EXCEL

Cú Pháp: ACCRINT(issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, basis, calc_method)

Trong Đó:

  • Issue: Ngày phát hành chứng khoán.
  • First_interest: Ngày tính lãi đầu tiên của chứng khoán.
  • Settlement: Ngày tới hạn của chứng khoán hay còn được gọi là ngày sau ngày phát hành chứng khoán khi chứng khoán được giao dịch.
  • Rate: Lãi suất hằng năm của chứng khoán.
  • Par: Giá trị danh nghĩa của chứng khoán. Mặc định ACCRINT() sử dụng $1,000.
  • Frequency: Số lần trả lãi hàng năm. Nếu trả n lần mỗi năm thì frequency = n.
  • Basis: cơ sở dùng để đếm ngày. Mặc định giá trị này là 0.

Khi Basis = 0: Một tháng có 30 ngày / Một năm có 360 ngày ( dựa theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ).

Khi Basis = 1: Số ngày thực tế của mỗi tháng/Số ngày thực tế của mỗi năm.

Khi Basis = 2: Số ngày thực tế của mỗi tháng/Một năm có 360 ngày.

Khi Basis = 3: Số ngày thực tế của mỗi tháng/Một năm có 365 ngày.

Khi Basis = 4: Một tháng có 30 ngày/Một năm có 360 ngày ( dựa theo tiêu chuẩn Châu Âu).

  • Calc_method: giá trị logic chỉ cách để tính số lãi gộp khi settlement xảy ra sau fisrt_interest.

Nếu là 1 (TRUE) thì số lãi gộp sẽ được tính từ ngày phát hành chứng khoán.

Nếu là 0 (FALSE) thì số lãi gộp sẽ tính từ ngày tính lãi đầu tiên của chứng khoán.

Nếu bỏ qua thì calc_method mặc định = 1.

Ví dụ minh họa : Cho bảng tính dưới. Các giá trị được nhập vào excel tương ứng với các tham số của hàm ACCRINT trong Excel

Cách sử dụng hàm Hàm ACCRINT trong excel

Yêu cầu: tính tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi định kỳ với các trường hợp sau đây:

 

Với trường hợp giá trị logic của tham số Calc_method là TRUE, ta có kết quả:

Cách sử dụng hàm Hàm ACCRINT trong excel

Tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi định kỳ khi Calc_method=TRUE

Với trường hợp giá trị logic của tham số Calc_method làFALSE thì ta thu được kết quả như sau:

Cách sử dụng hàm Hàm ACCRINT trong excel

Tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi định kỳ khi Calc_method=FALSE