Hàm FTEST trong excel – Hàm trả về kết quả của kiểm tra F-test

Rate this post
FTEST trong Excel dùng để xác định xem hai mẫu dữ liệu có các phương sai khác nhau hay không. Sau đây là cách sử dụng hàm này mà bạn cần biết.

Hàm FTEST là loại hàm tương thích tính toán về kiểm tra F-Test được áp dụng trong xác xuất thống kê. Đây được coi là hàm cho phép tính toán sự khác nhau về phương sai. Với bài viết này, bạn sẽ biết cách dùng hàm FTEST trong excel để ứng dụng nó vào quá trình tính toán trên dữ liệu thực tế của mình.

Cách dùng hàm FTEST trong excel

Cách dùng hàm FTEST trong excel

Hàm FTEST sẽ trả về kết quả của kiểm tra F-test, loại kiểm tra mà trả về xác suất hai đầu mà phương sai trong các mảng dữ liệu khác nhau không đáng kể. Hàm này thường được sử dụng để xác định xem hai mẫu dữ liệu có các phương sai khác nhau hay không ? và nếu có thì sự khác được thể hiện như thế nào.

Hướng dẫn sử dụng hàm FTEST trong excel

Cú Pháp: FTEST(array1,array2)

Trong Đó:

  • Array1 : Là mảng thứ nhất của phạm vi dữ liệu và là giá trị bắt buộc phải có.
  • Array2 : Là mảng thứ hai của phạm vi dữ liệu và là giá trị bắt buộc phải có.

Chú ý:

  • Các đối số nhất định phải là số hoặc tên, tham chiếu có số hoặc mảng.
  • Nếu một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị logic, văn bản hay ô trống, những giá trị này sẽ bỏ qua. Tuy nhiên những ô có giá trị 0 sẽ được bao gồm.
  • Nếu số điểm dữ liệu trong array1 hoặc array2 nhỏ hơn 2, hoặc nếu phương sai của array1 hoặc array2 bằng 0 thì hàm FTEST sẽ trả về giá trị lỗi #DIV/0!.
  • Giá trị F-Test mà hàm FTEST trả về khác với giá trị F-Test trả về. Hàm LINEST trả về thống kê F, còn hàm FTEST sẽ trả về xác xuất.

Ví dụ:

Cho bảng tính Excel với các giá trị thực tế tương ứng với các tham số của hàm FTEST. Ở ví dụ này, hai mảng dữ liệu với 10 giá trị khác nhau như hình dưới đây:

Các giá trị thực tế tương ứng với các tham số của hàm FTEST

Các giá trị thực tế tương ứng với các tham số của hàm FTEST

Nhập công thức tính hàm FTEST tại ô C8. Kết quả tính của hàm nhận được sẽ là 0.617458836:

Nhập công thức tính hàm FTEST tại ô C8

Nhập công thức tính hàm FTEST tại ô C8

Với những chia sẻ trên bạn đã biết cách dùng hàm FTEST trong excel. Nhưng khi thực hiện nhập giá trị tham số để tính toán với hàm này, bạn cần chú ý các đối số phải là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số thì mới thu được kết quả tính toán chính xác nhất nhé.