Hàm MDURATION trong Excel

Rate this post
Hàm MDURATION là hàm trả về khoảng thời gian sửa đổi theo Macauley cho chứng khoán với mệnh giá giả định 100 USD trong bảng Excel, nhưng không phải ai cũng biết đến hàm này và cách sử dụng của nó.

Hàm MDURATION là hàm trả về khoảng thời gian sửa đổi theo Macauley cho chứng khoán với mệnh giá giả định 100 USD trong bảng Excel, nhưng không phải ai cũng biết đến hàm này và cách sử dụng của nó.

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như cách sử dụng của hàm MDURATION, chúng tôi đã đưa ra ví dụ cụ thể về hàm này. Hãy theo dõi nhé

hàm MDURATION trong Excel

Cách dùng hàm MDURATION trong Excel

Cú Pháp thực hiện: MDURATION (settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])

Với:

 • Settlement: là ngày kết toán của chứng khoán. Đây là tham số bắt buộc.
 • Maturity: là ngày đáo hạn của chứng khoán (ngày hết hạn). Và đây cũng là tham số bắt buộc.
 • Coupon: là lãi suất phiếu lãi hàng năm của chứng khoán (tham số bắt buộc).
 • Yld: là lợi tức hàng năm của chứng khoán (tham số bắt buộc).
 • Frequency: Số lần thanh toán phiếu lãi hàng năm. Trong đó:
 • Frequency = 1: Thanh toán theo năm.
 • Frequency = 2: Thanh toán nửa năm một.
 • Frequency = 4: Thanh toán theo quý.
 • Basis: Cơ sở đếm ngày. Trong đó:
 • Basis = 0 hoặc bỏ qua: US (NASD) 30/360
 • Basis = 1: Thực tế/thực tế.
 • Basis = 2: Thực tế/360.
 • Basis = 3: Thực tế/365.
 • Basis = 4: Châu Âu 30/360.

Xét ví dụ cụ thể: Cho bảng tính như hình dưới, hãy nhập các dữ liệu tương ứng với các tham số của hàm MDURATION trong Excel.

hàm MDURATION trong Excel - bước 1

Yêu cầu đặt ra: Tính thời hạn đã điều chỉnh chứng khoán.

Cách làm: Bạn nhập công thức MDURATION tại ô C12 như sau: =MDURATION(C6,C7,C8,C9,C10,C11) khi đó, kết quả trả về sẽ như sau:

hàm MDURATION trong Excel - bước 2

Với bài viết này bạn đã biết cách sử dụng hàm MDURATION trong Excel. Từ đó bạn mà có thể áp dụng vào tính toán các số liệu cụ thể trên bảng tính Excel của mình trên các phiên bản của Office rồi đó.