Hàm MIRR trong Excel và cách sử dụng

Rate this post
Hàm MIRR trong Excel là hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ có điều chỉnh của một chuỗi dòng tiền định kỳ được sử dụng trong excel.

Hàm MIRR trong Excel là hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ có điều chỉnh của một chuỗi dòng tiền định kỳ được sử dụng trong excel. Hàm MIRR còn xem xét chi phí khoản đầu tư cũng như tiền lãi nhận được khi tiến hành tái đầu tư.

Hàm MIRR trong Excel

Bất kì ai khi học Excel, chắc chắn sẽ phải sử dụng tới hàm MIRR. Vì thế hãy cùng chúng tôi ôn tập lại về cách sử dụng hàm MIRR này nhé.

Cú Pháp: MIRR(values, finance_rate, reinvest_rate)

Trong Đó:

  • Values: Là tham chiếu đến các ô chứa giá trị số (các khoản thanh toán – giá trị âm và thu nhập – giá trị dương), đây là tham số bắt buộc.
  • Các giá trị phải bao gồm cả giá trị dương và giá trị âm thì mới có đủ điều kiện để tính tỷ suất hoàn vốn nội bộ điều chỉnh. Nếu không có thì hàm MIRR sẽ báo lỗi #DIV /0!
  • Nếu đối số tham chiếu hoặc mảng chứa giá trị logic, giá trị 0,văn bản, hay ô trống sẽ bị bỏ qua.
  • Finance_rate: là Lãi suất phải trả cho số tiền đã dùng trong các dòng tiền.
  • Reinvest_rate: là lãi suất nhận được từ các khoản tái đầu tư.

Hướng dẫn sử dụng Hàm MIRR trong Excel

VD: Cho bảng tính như hình dưới đây, với các dữ liệu được nhập vào tương ứng với các tham số của hàm MIRR trong Excel

Hàm MIRR trong Excel - bước 1

Yêu cầu đặt ra:

  • Câu hỏi 1: Tính tỷ suất sinh lời của khoản đầu tư sau 5 năm.
  • Câu hỏi 2:Tính tỷ suất sinh lời của khoản đầu tư sau 3 năm.
  • Câu hỏi 13:Tính tỷ suất sinh lời sau 5 năm dựa trên lãi suất tái đầu tư 14 %.

Đáp án:

Để tính tỷ suất sinh lời của khoản đầu tư sau 5 năm, bạn cần nhập công thức tại ô C14 =MIRR(C6:C11,C12,C13). Kết quả thu được như hình bên dưới.

Hàm MIRR trong Excel - bước 2

Để tính tỷ suất sinh lời của khoản đầu tư sau 3 năm, bạn cần nhập công thức tại ô C15 =MIRR(C6:C9,C12,C13). Kết quả thu được như hình bên dưới

Hàm MIRR trong Excel - bước 3

Để tính tỷ suất sinh lời sau 5 năm dựa trên lãi suất tái đầu tư 14 %, bạn cần nhập công thức tại ô C16=MIRR(C6:C11,C12,14%). Kết quả thu được như hình bên dưới

Hàm MIRR trong Excel - bước 4

Với ví dụ trên, chúng tôi đã hướng dẫn đến bạn cách sử dùng hàm MIRR trong Excel để tính tỷ suất hoàn vốn nội bộ có điều chỉnh của một chuỗi dòng tiền định kỳ. Hãy áp dụng đúng cách làm này nhé