Hàm percentrank trong excel – Hàm trả về thứ hạng giá trị

Rate this post
Trong excel, percentrank là hàm dùng để tính toán thứ hạng phần trăm của một giá trị trong tập dữ liệu. Sau đây là cách dùng hàm này mà bạn cần biết.

Trong excel có một hàm hỗ trợ bạn tính toán thứ hạng phần trăm của một giá tri trong tập dữ liệu chính là hàm Percentrank. Cách dùng hàm Percentrank trong excel như thế nào?

Hàm Percentrank sẽ dựa trên tỷ lệ phần trăm của một giá trị nào đó trong một tập dữ liệu xác định để trả về kết quả là thứ hạng của giá trị đó trong tập dữ liệu. Từ đó bạn có thể đánh giá vị trí của một dữ liệu trong số đó một cách nhanh chóng qua hàm này nếu như bạn có một danh sách các số liệu.

Hướng dẫn sử dụng hàm Percentrank trong excel

Cú pháp = Percentrank(array, x, signifiacnce).

Trong đó:

  • Array là mảng dữ liệu hoặc phạm vi dữ liệu bắt buộc phải có.
  • X là giá trị muốn xác định thứ hạng bắt buộc phải có.
  • Signficance là giá trị xác định số chữ số có nghĩa của kết quả trả về có thể có hoặc không.

Các chú ý khi dùng hàm Percentrank

Các chú ý khi dùng hàm Percentrank

Cho bảng tính excel với các giá trị thực tế tương ứng với các tham số của hàm Percentrank như hình ảnh. Ở ví dụ này ta tính toán với mảng dữ liệu gồm 5 giá trị là 5, 3, 2, 4, 1 và giá trị muốn biết thứ hạng.

Các giá trị thực tế tương ứng với các tham số của hàm Percentrank

Các giá trị thực tế tương ứng với các tham số của hàm Percentrank

Nhập công thức tại ô C8 =percentrank(C6,G6,C7) rồi nhấn enter. Và kết quả tính của hàm nhận được khi giá trị muốn biết thứ hạng bằng 2 là 0.25.

Nhập công thức tại ô C8 =percentrank(C6,G6,C7)

Nhập công thức tại ô C8 =percentrank(C6,G6,C7)

Với ví dụ trên là bạn đã rõ cách dùng hàm Percentrank trong excel rồi đó. Khi tính toán hàm này bạn có thể nhập thêm dữ liệu cho giá trị của tham số cuối cùng trong hàm để xác định số chữ số có ý nghĩa của giá trị phần trăm trả về để tính toán được theo đúng chuẩn yêu cầu của bạn. Hi vọng bài này sẽ giúp ích cho bạn.