Hàm tài chính Excel và cách sử dụng

Rate this post
Hàm DURATION trong Excel là một hàm thuộc lĩnh vực tài chính, hàm này có chắc năng giúp cho người dùng tính toán có liên quan đến lĩnh vực chứng khoán.

Hàm DURATION trong Excel là một hàm thuộc lĩnh vực tài chính, hàm này có chắc năng giúp cho người dùng tính toán có liên quan đến lĩnh vực chứng khoán. Để hiểu rõ hơn về cú pháp, cách sử dụng của hàm DURATION, chúng tôi sẽ giới thiệu trong bài viết này.

hàm DURATION trong Excel

Cú Pháp: DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])

Ý nghĩa

 • Settlement: là ngày kết toán của chứng khoán. Đây là tham số bắt buộc
 • maturity: Là ngày đáo hạn của chứng khoán (hay còn gọi là ngày chứng khoán hết hạn). Đây là tham số bắt buộc
 • Coupon: là lãi suất phiếu lãi hàng năm của chứng khoán. Đây là tham số bắt buộc
 • Yld: Lợi tức hàng năm của chứng khoán. Đây là tham số bắt buộc
 • Frequency: là Số lần thanh toán phiếu lãi hàng năm.

Khi đó:

 • Với Frequency = 1: Thanh toán từng năm một.
 • Với Frequency = 2: Thanh toán nửa năm một.
 • Với Frequency = 4: Thanh toán theo quý.
 • Basis: là Cơ sở đếm ngày. Khi đó:
 • Với Basis = 0 hoặc bỏ qua: US (NASD) 30/360.
 • Với Basis = 1: Thực tế/thực tế.
 • Với Basis = 2: Thực tế/360.
 • Với Basis = 3: Thực tế/365.
 • Với Basis = 4: Châu Âu 30/360.

Hướng dẫn sử dụng hàm hàm DURATION trong Excel

Cho bảng tính dưới đây, các dữ liệu được nhập vào tương ứng với các tham số của hàm DURATION trong cơ sở Excel.

cách sử dụng hàm DURATION trong Excel - bước 1

Yêu cầu: Tính thời hạn của trái phiếu với các kỳ hạn trên.

Áp dụng cú pháp hàm DURATION tại ô C12= DURATION(C6,C7,C8,C9,C10,C11). Kết quả thu được sẽ như hình dưới đây.

cách sử dụng hàm DURATION trong Excel - bước 2

Qua ví dụ trên, bạn đã hiểu thêm về cú pháp cũng như cách sử dụng của hàm DURATION trong Excel. Hãy áp dụng vào tính toán với các số liệu cụ thể của mình trên bảng tính Excel nhé.