Hàm trả về phương sai trung bình tích và cách sử dụng

Rate this post
Hàm COVAR là loại hàm tương thích tính toán về các đại lượng hiệp phương sai hay trung bình tích của các độ lệnh của cặp dữ liệu.

Hàm COVAR là loại hàm tương thích tính toán về các đại lượng hiệp phương sai hay trung bình tích của các độ lệnh của cặp dữ liệu. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cách dùng hàm Excel dùng cho việc tính toán các đại lượng trên nhằm vào ứng dụng của mình.

Ý nghĩa của hàm COVAR

Hàm COVAR trả về giá trị phương sai trung bình tích của các độ lệch với mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu khác nhau. Giá trị hiệp phương sai tính toán được sẽ được ứng dụng nhằm xác định mối quan hệ giữa 2 tập dữ liệu xác định. Hàm này dùng nhiều cho việc đánh giá sự liên hệ giữa trình độ giáo dục và thu nhập.

Cú Pháp: COVAR(array1,array2)

Trong Đó:

  • Array1 : Bắt buộc phải có – Là Phạm vi ô thứ nhất chứa các số nguyên.
  • Array2 : Bắt buộc phải có – Là Phạm vi ô thứ hai chứa các số nguyên.

Chú ý:

Đối số phải là số hoặc tên , mảng hoặc tham chiếu chứa số.

Nếu một đối số tham chiếu hay mảng có chữa giá trị lo-gic, văn bản hay ô trống thì giá trị đó sẽ được bỏ qua và những ô có giá trị bằng nhau sẽ không được bao gồm.

Nếu array1 và array2 có các số điểm dữ liệu khác nhau thì hàm COVAR sẽ trả cho bạn giá trị lỗi #N/A

Hướng dẫn sử dụng hàm COVAR trong Excel

Bạn nhập vào Excel các giá trị thực tế của bạn tương ứng với các tam số của hàm trong các ô excel. Trong ví dụ tôi đưa ra là 2 mảng dữ liệu khác nhau với 1 giá trị như trong hình:

cách dùng COVAR trong Excel - hình 1

Bảng ví dụ

Bạn nhập công thức tại ô C8 và kết quả thu được là: C8 = COVAR(C6:G6,C7:G7) = 1.36

cách dùng COVAR trong Excel - hình 2

Kết quả thu được

Qua bài hướng dẫn trên chắc hẳn bạn đã biết sử dụng hàm COVAR trong Excel. Điểm bạn cần chú ý khi dùng hàm COVAR để tính toán là có các điểm dữ liệu bằng nhau giữa hai mảng dữ liệu, và dữ liệu trong mảng cũng không để trống để hàm cho bạn kết quả chính xác.